Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqning grammatik qurilishni shakllantirish mazmuni.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqning grammatik qurilishni shakllantirish mazmuni.

Bola tilining grammatik tizimini o’z vaqtida shakllantirish – uni to’laqonli nutqiy va umumiy psixologik rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi.

 

Tilning grammatik tizimini bola predmetli harakatlarni o’zlashtirish bilan uzviy bog’liqlikda bilishni rivojlantirish asosida egallaydi. Maktabgacha yoshdagi bola nutqining grammatik tizimini shakllantirish morfologiya (so’zlarni rodlar, sonlar, kelishiklarga qarab o’zgartirish), so’z hosil qilish (maxsus vositalar yordamida bir so’z negizida boshqa so’zni hosil qilish), sintaksis (oddiy va qo’shma gaplarni tuzish) ustidagi ishlarni o’z ichiga oladi.

 

Bolalarning grammatik rivojlanishi boshqarishni pedagog eng avvalo ham bolaning o’zi bilan (dialog shaklida), ham boshqa bolalar bilan birgalikdagi muloqot faoliyati vositasida amalga oshirishi lozim.Bolalarda grammatik tizimni – sintaksis, morfologiya, so’z hosil qilishni shakllantirish o’zining alohida xususiyatlariga ega bo’lib, ularni rivojlantirish uchun pedagog turli vositalarni qo’llashi darkor. Morfologiya va so’z hosil qilishni o’zlashtirish uchun rag’batlantiruvchi til o’yinlari; sintaksisni rivojlantirish uchun esa, keng fikr bildirish uchun motivasiyani yaratish muhim.

 

Ma’lumki, bolalar o’z iqtidoriga qarab turlicha darajada rivojlanadi va o’z navbatida pedagogning rahbarligi ham bosqichli xususiyatga ega bo’ladi. Bola hayotining beshinchi yilida pedagog rag’batlantirishga (gap so’z hosil qilish va so’z ijodkorligi xususida bormoqda); oltinchi yilda – gap tarkibini eng oddiy tahlil qilish, nutqning grammatik to’g’riligini shakllantirishga (so’z o’zgartirishda); yettinchi yilda – hosila so’zlar o’rtasidagi rasmiy-semantik munosabatlarni oddiy tahlil qilishga, nutqiy ijodkorlikka, murakkab sintaktik tuzilmalarni ixtiyoriy tuzishga alohida e’tibor berishi lozim.

 

Didaktik o’yinlar va grammatik mazmundagi mashqlar — bolalarning tilga oid o’yinlarini, ularning grammatik sohasidagi faolligini rag’batlantirishning muhim vositasidir. Pedagog bolalarga so’z birikmasini o’ylab ko’rish, so’ngra gapda so’zlarni bir-biri bilan to’g’ri bog’lash qobiliyatini o’rgatishi zarur.

 

Bolalar fikrlarida murakkab sintaktik tuzilmalarni shakllantirishni «yozma nutq vaziyati»da, ya’ni bola matnni aytib turadigan, katta yoshli kishi esa, uni yozib boradigan vaziyatda amalga oshirish tavsiya etiladi.

 

Bolaga bir turdagi tuzilmalardan foydalanmagan holda so’zlarning to’g’ri tartibini qo’llashni o’rganishda yordam beradigan mashqlarga alohida e’tiborni qaratish zarur.

 

Muhimi, bolada gap tarkibi haqida va har xil turdagi gaplarda leksikadan to’g’ri foydalanish haqida oddiy tasavvurlar shakllansin. Buning uchun bolalarga gapda so’zlarni biriktirishning turli usullarini, so’zlar o’rtasidagi ayrim mazmunli va grammatik bog’liqliklardan foydalanishni hamda gapni intonasion jihatdan rasmiylashtirishni o’rgatish zarur.

 

Shunday qilib, nutqning grammatik tizimini shakllantirish jarayonida sintaktik birliklar bilan amallar bajarish ko’nikmasi shakllanadi, muayyan muloqot sharoitida va ravon monologik fikrlarni tuzish jarayonida til vositalarini ongli ravishda tanlash ta’minlanadi. Bola tilining grammatik tizimini shakllantirish uning nutqi (tili) rivojlanishining umumiy oqimida ro’y berishi lozim; pedagogik rahbarlik shakllari va metodlari umumiy nutqiy rivojlanishning bosqichmabosqich xususiyatga egaligini, eng avvalo dialog va monologni, so’zgacha bo’lgan mazmunlisemantik tizimdan vaziyatga oid ixtiyoriy iborali nutqqa o’tish (keyinchalik dialog va monolog rivojlanadi), bolalarning nutqiy havaskorligi sohasi sifatida tengdoshlar bilan muloqotning dialogik shakllarini o’zlashtirishni hisobga olishi lozim.

Muallif: Babayeva D.R. 

mavzular

manba