Tovush hosil qilishda ishtirok etadigan turli organlarning ahamiyati.

Tovush hosil qilishda ishtirok etadigan turli organlarning ahamiyati. 

Tovushda organlarning ahamiyati .Bolalarni to‘g’ri talaffuzga o‘rgatishning asosiy vazifalari. Tilni amalda o‘zlashtirish ona tilining barcha tovush birliklarini (tovush – bo‘g’in – ibora — matn) tinglab ajratib olish va ularni to‘g’ri talaffuz qilishni nazarda tutadi, shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolada tovushni talaffuz qilishni shakllantirish borasidagi ishlar muntazam ravishda olib borilishi lozim.

Ohang, tembr, pauza, urg’ulashning turli xillari tovush ifodaliligining muhim vositalari hisoblanadi.

Bolaga intonatsiyadan to‘g’ri foydalanishni, bildirilayotgan fikrning nafaqat mazmuniy ahamiyatini, balki emotsional xususiyatlarini ham bergan holda, uning intonatsion tasvirini qurishni o‘rgatish juda muhim. Shu bilan parallel ravishda, vaziyatdan kelib chiqqan holda, talaffuz tempi, past-balandligini to‘g’ri qo‘llash, tovushlar, so‘zlar, iboralar, gaplarni aniq talaffuz qilish (diksiya) qobiliyatini shakllantirish ishlari ham olib borilishi lozim.

Bolalarda nutqning intonatsion jihatiga diqqat-e’tibor qaratishni tarbiyalar ekan, katta yoshli odam (pedagog) uning nutqni tinglash qobiliyatini, tembr (har bir tovushning o‘ziga xos bo‘lgan sifati) va vaznni his qilish, tovush kuchini sezishni rivojlantiradi, bu esa kelgusida musiqa tinglash qobiliyatini rivojlantirishga ham ta’sir ko‘rsatadi. Nutq intonatsiyasi, tovushning ifodaliligi ustidagi ishlar bolalarning bildirilayotgan fikrga nisbatan, matndan kelib chiqqan holda, ovozini balandlatib yoki pasaytirib, talaffuz qilinayotgan matnga mantiqiy va emotsional urg’u berish orqali o‘z munosabatini bildirishni o‘rganishlari uchun zarur. Buning uchun pedagog tegishli topshiriqlardan ko‘proq foydalanishi lozim. Aynan ushbu qobiliyatlar bolaga turlicha intonatsion ifodalashni talab qiluvchi turli xildagi ravon fikrlarni tuzish – hikoya qilish, tasvirlash, mulohaza yuritish uchun zarur bo‘ladi.Tarbiyachi nutqning tovush jihatini rivojlantirar ekan, bolaga fikrlarning predmet, fikr bildirish mavzusi va tinglovchilardan kelib chiqqan holda kommunikatsiya maqsadlari va shartlariga mos kelishini hisobga olishni o‘rgatishi lozim. Nutqning past-balandligi o‘rinli bo‘lishi, tezligi esa atrofdagi muhitga va fikrning maqsadiga mos kelishi lozim. Yaxshi, to‘g’ri nutqning muhim ko‘rsatkichi bo‘lib uning ravonligi hisoblanadi.

Artikulyatsion va intonatsion qobiliyatlarning uzviy bog’liqligi keng ma’nodagi tinglash va artikulyatsion-talaffuz ko‘nikmalarini shakllantirishni nazarda tutadi.Tovush hosil qilishda organlarning ahamiyati

Ish jarayonida tarbiyachi bolalarga so‘zning tovush tarkibini, so‘zdagi urg’u o‘rnini tinglab, aniqlay olishga, qofiya va vaznni his qilish tuyg’usini rivojlantirishga, aniq talaffuzni, so‘zlar, iboralar, gaplarning turli intonatsion tavsiflarini bera olish qobiliyatini shakllantirishga yordam beradigan mashqlardan foydalanishi zarur.

Bu murakkab nutqiy ko‘nikmalarni shakllantirish fonetik mashqlarni takrorlashni, ularni muntazam ravishda o‘tkazishni talab qiladi.

4. Tovush hosil qilishda ishtirok etadigan turli organlarning ahamiyati. Har bir nutqiy vazifa ustidagi ishlarning ustuvor yo‘nalishlarini ajratar ekanmiz, ularning barchasi o‘zaro bog’liqlikda va yaqin o‘zaro hamkorlikda ishtirok etishini ta’kidlash lozim.

Tilning asosiy harakatlarini: tilni yuqoriga ko‘tarish, pastga tushurish, tilni og’iz burchaklariga yo‘naltirishni mustaqil bajarishga o‘rgatish. (lablar,til, til uchi, til kuragi, tilning orqa qismi, tishlar, tanglay, tovush, og’iz, lablar, tishlar va til, tanglay) haqida quyidagicha ma’lumot berish.

Tovush hosil qilishda ishtirok etadigan turli a’zolarning ahamiyati1. Nafas apparati: 2. Bo‘g’iz (hiqildoq) bo‘shlig’i:

3.Og’iz bo‘shlig’i (til, tanglay, kichiktil, tish, va lablar):

4.Burun bo‘shlig’i (tovush ohangiga alohida tus berishda ishtirok etadi).

Diksiya – talaffuz tarzi, talaffuzni aniq ravshanligi darajasi. O‘qituvchi uchun to‘g’ri talaffuz eng kerakli qurol. Chunki eshitayotganlar tushunishi uchun – talaffuz ravon, har bir bo‘g’in, so‘z va tovushlarni aniq aytishi kerak.

Ritmika – ovoz maromi yoki vazni. Ba’zi bir so‘zlarning bo‘g’inlarning talaffuzi, ularning tezligini nutq suratini tashkil etadi. Ovoz tezligi har bir o‘qituvchining fazilati. Nutq mazmuni muomala vaziyatiga bog’liq.

Pauza – temp va nutqning yoqimli bo‘lishi nutq ohangini tashkil etadi. Monotonnost (bir ohangda nutq zerikarli bo‘lib qiziqish va diqqatni pasaytiradi).

1-mashg’ulot:

Mavzu: «Quvnoq tilcha haqida ertak».

Maqsad: Bolalarga og’iz, lablar, tishlar va til, tanglay haqida tushunchalarini mustahkamlash. Tilning asosiy harakatlarini bolalar bilan birgalikda bajarish: tilni yuqoriga ko‘tarish, pastga tushurish, tilni og’iz burchaklariga yo‘naltirish.Tovushda organlarning ahamiyati.

Vazifalar:

Mashg’ulot vaqtida har bir bolani diqqat-e’tibor bilan kuzatib, mashqni qanday bajarayotganini tekshirib turish.

Kutilayotgan natijalar:

Bolalarning gapirishimiz uchun bizga nimalar yordam berishi (lablar, til uchi, til kuragi, tilning orqa qismi, tishlar, tanglay, tovush, og’iz, lablar) haqidagi tushunchalari yanada mustahkamlanadi. Tilning asosiy harakatlari: tilni yuqoriga ko‘tarish, pastga tushurish, tilni og’iz burchaklariga yo‘naltirishni mustaqil bajara oladilar.Tovushda organlarning ahamiyati 

Bolalar bilimlarini kengaytirishga yo‘naltirilgan, ishtirok etishga mo‘ljallangan interfaol usullar:

Aqliy hujum.

Qisqa hikoya.

Savol- javob.

Tetiklashtiruvchi mashqlar. Kerakli jihozlar:

«Quvnoq tilcha haqida» ertagi bilan ishlashni mo‘ljallash.

Mashg’ulotning borishi.Tarbiyachi: Bolalar, qani ayting-chi: «Biz nima orqali gapiramiz?» (og’zimiz bilan). To‘g’ri, og’zimiz orqali. Og’zimiz uychaga o‘xshaydi. Bu uychada nima yashaydi? To‘g’ri, til. Til haqida ertak eshitganmisiz? Qani eslab ko‘ring-chi. Til uychada yashaydi. U yashaydigan uychaning eshigi bor-a? Uning uychasida bitta eshikcha emas, balki ikkita eshikcha bor edi. Birinchi eshigi-lablar, ikkinchi eshigi –tishlar. Bu uyning shifti ham bor edi. Bu nima deb atalar edi? To‘g’ri, tanglay. Biz gapirmaganimizda uychaning ikkala eshikchasi yopiq bo‘ladi va tilcha ko‘rinmaydi. Hammangiz og’zingizni yoping va bir-biringizni og’zingizga qarang. Tilcha qorong’ida o‘tiraverib zerikib, ko‘chaga chiqib sayr qilib kelmoqchi bo‘ladi. Avval til uchini chiqarib, havo qanday ekanligini bilib olmoqchi bo‘ladi. Kelinglar, hammamiz shunday qilamiz (tarbiyachi bolalarni bu harakatni qanday bajarayotganliklarini tekshirib chiqadi). Mana, qanday keng tilcha, hammangiz bir-biringizga qaranglar. Birdan qattiq shamol esdi, tilcha burishdi. Ingichka bo‘lib oldi, so‘ngra butunlay uychasiga yashirinib, uxlash uchun karavatchasiga cho‘zildi. (bolalarni tekshirish).Uyqudan uyg’ongan tilcha mashq qilmoqchi bo‘ldi, yuqoriga ko‘tarila boshladi.(yuqoridagi tishlar orqasiga), so‘ngra pastga tushadi (pastki tishlar orqasiga) (tarbiyachi har bir bolani tekshiradi). Tilcha avval mashqni sekin-sekin bajaradi, so‘ngra tez-tez sakray boshladi. U sakraganda shiftga yetay-yetay dedi, sakrab shiftni til uchi bilan silab qo‘ydi.Tilcha mashq qilib bo‘lgach, yana ko‘chaga chiqmoqchi bo‘ldi. Ko‘chaga chiqib zinapoyaga o‘tirdi(tilning keng oldingi qirrasini pastki labga qo‘yish, bolalar bu harakatni bajarayotganlarida pastki lablarini qiyshaytirmasinlar, pastki tishlarga tegizmasinlar). Bir o‘zi o‘tiraverib zerikdi, o‘ynash uchun ko‘chada hech kim yo‘q edi. Bolalar yo‘qmikin, deb tilcha avval o‘ng tomonga, so‘ngra chap tomonga qaradi. Hech bir bola yo‘q edi. Bolalarni qidirib uyining atrofida yugura boshladi(til og’iz atrofida aylanma harakat qiladi). Birga o‘ynash uchun sherik topdi, sevinganidan sakradi, va tili bilan cho‘lpillatdi (tilni tanglayga yopishtirib, uchi bilan cho‘lpillatadi (bolalar tekshiriladi). Tilcha mazza qilib sayr qilganidan so‘ng uyiga ketdi va ikkala eshikni yopdi. Uychasining eshiklari oddiy emas, ikki qavatli. Bular — lablar. Mana yuqorigisi, mana pastkisi (ko‘rsatadi). Lablar ham ko‘p harakat qila oladilar. Mana ular ko‘p harakat qilib jilmayishdi. Kelinglar hammamiz jilmayamiz, so‘ngra ular nimagadur achchiqlandilar va oldinga naychaga o‘xshab cho‘zildilar (tekshirish). So‘ngra lablar biroz ochilib, ikkinchi eshikni ko‘rsatishdi (tarbiyachi tishlarini ko‘rsatadi). Mana yuqorigi tishlar, mana bu pastki tishlar.

Hamma eshiklarni yopamiz, tilcha juda ham charchadi, uning dam olgisi kelyapti.

Jismoniy daqiqa.

Bolalar, yana bizning ovozimiz ham bor-a! U ham uychada yashaydi. Biroq uning uychasi og’izda emas, bo‘yinda (ko‘rsatadi).

Ba’zan ovoz uxlaydi va sekingina pishillaydi, uning pishillashi eshitilmaydi (tarbiyachi «s» tovushini talaffuz etadi So‘ngra bolalar «s» tovushini talaffuz etadilar.Qo‘llarining orqa tomonini bo‘yinlariga qo‘yib, ovoz uxlayaptimi yoki yo‘qmi, tekshirib ko‘radilar). Ovoz uyqudan turgandan keyin ashula aytadi. U shunday ovozda ashula aytadiki, hatto uychaning devorlari titray boshlaydi (bola «z» tovushini bo‘yinga qo‘l kaftining orqa tomonini qo‘yib talaffuz etadi. Bu bilan ovoz uxlayaptimi yoki yo‘qmi, tekshiriladi. Xuddi shu tariqa bolalar ikki – uch marta «s» va «z» tovushini navbatma-navbat talaffuz etadilar va tovush uxlayaptimi yoki ashula aytyaptimi aniqlashadi . Bolalar, bugun biz ko‘p narsalarni bilib oldik. Mashg’ulot bolalarni rag’batlantirish bilan yakunlanadi.

Bolalar bilimini tekshirish va mustahkamlash uchun savollar:

Demak gapirishimiz uchun bizga nimalar yordam beradi?

(lablar, til, til uchi, til kuragi, tilning orqa qismi, tishlar, tanglay, tovush)

2-mashg’ulot:

Mavzu: «O» tovushini talaffuz qilishMaqsad:

«O» tovushi bilan tanishtirish. Vazifalar:

«O» tovushini talaffuz qilishga o‘rgatish

«O» tovushining unli tovush ekani haqida tushuncha berish, uning so‘z

boshi, o‘rtasi va oxirida kelishini aytish,uning to‘g’ri talaffuzini o‘rgatish,

«O» tovushli so‘zlar bilan bolalar nutqini boyitish. Kutilayotgan natijalar:.

«O» tovushining unli tovush ekanligini, uning so‘z boshi, o‘rtasi va oxirida kelishini bilib oladilar.

«O» tovushli so‘zlar ayta oladilar.Kerakli jihozlar:

«O» tovushi bor suratlar, kubik: bir tomoniga labning ochiq holati rasmi yopishtirilgan, boshqa tomonlariga unli harflar yopishtirilgan.

Mashg’ulotning borishi:

Tarbiyachi bolalarning tovushlar haqidagi bilimini aniqlash va mustahkamlash uchun savollar beradi.

Tovushlarni nima qilamiz?

(tovushlarni talaffuz qilamiz va eshitamiz)

Tarbiyachi bolalar javoblarini umumlashtiradi: nutq tovushlari 2 xil bo‘ladi: unli tovushlar va undosh tovushlar, Tovushlarni aytamiz, eshitamiz.

Bugun biz «O»unli tovushi bilan tanishamiz.

«O» tovushini talaffuz etganimizda quyidagi holat yuz beradi:

Lablar aylana shaklida (dumaloqlangan) va bir oz oldinga chiqadi, tishlar dumaloqlangan lablar bilan berkiladi, til ildizi bir oz yuqoriga ko‘tariladi, yumshoq tanglay tomoqning orqa devoriga siqilgan bo‘lib, burun yo‘llarini yopib turadi, havo oqimi og’iz bo‘shlig’i orqali o‘tib ketadi, tovush boylamlari bog’langan bo‘lib, tebranadi va tovush hosil bo‘ladi.

Unli tovushlar to‘siqqa uchramaydi, cho‘ziq aytiladi. Unli tovushni biz qizil rangda belgilaymiz (qizil kvadrat shaklni ko‘rsatiladi). Kubiklarning(tarbiyachi kubikni ko‘rsatadi) bir tomoniga labning ochiq holati rasmi yopishtirilib belgilanadi. Siz kubiklarni o‘ynayotganingizda bilingki, kubikning bir tomoniga labning ochiq holati rasmi yopishtirilib, qolgan tomonlarda harflar ko‘rsatilgan bo‘lsa, demak bu kubikdagi harflar unli harflar bo‘ladi. Mana qarang, kubikning bir tomoniga labning ochiq holati rasmi yopishtirilib, boshqa tomonida «O» harfi yopishtirilgan. Demak, «O» harfi unli tovush ekanligini bildiradi.

Xattaxta tagligiga uy hayvonlari rasmi terib qo‘yiladi (qo‘y, echki, sigir, buzoq, ot) va quyidagicha suhbat orqali ot so‘zi ajratib olinadi. — Uy hayvonlari nomini ayting.

(qo‘y, echki, sigir, ot)

Ular nima uchun uy hayvonlari deyiladi?

(chunki ularni uyda odamlar boqadi, parvarishlaydi)

Shu hayvonlarning qaysi biri nomida «O» tovushi bor? Aytib ko‘rib aniqlang-chi?

(tarbiyachi o‘zi aytib yordam beradi: o-o-o t.) (Ot so‘zida «O» tovushi bor).

«O» tovushini talaffuz qilib, uning qanday tovush ekanini aniqlang. (o-o-o — o unli tovush ekan.)- Qaerdan bildingiz?

«O» tovushi to‘siqqa uchramayapti, cho‘ziq aytilyapti.

To‘g’ri: «O» tovushi cho‘ziq aytilyapti, unli tovush. Ot so‘zida «O» tovushi so‘zning boshida kelyapti, «O» tovushi so‘z o‘rtasida ham, oxirida ham keladi. Masalan: sado, non. Jismoniy daqiqa.

Tarbiyachi bolalarga «Rasmni top» o‘yinini taklif etadi. Buning uchun tarbiyachi bolalarni uch guruhga bo‘ladi: 1-guruhga «O» tovushi bilan boshlanadigan predmetlar rasmlarini topish, 2-guruhga «O» tovushi bilan tugaydigan predmetlar rasmlarini, 3-guruhga «O» tovushi so‘z o‘rtasida kelgan predmetlar rasmlarini topish aytiladi, qaysi guruh o‘ylanib, belgilangan muddatda so‘z topa olmasa, o‘yindan chiqadi. O‘yinni oxirigacha davom ettirgan guruh g’olib sanaladi.Tovushda organlarning ahamiyati

Bolalar uchun amaliy ish. Tez aytish:

Oqqush ko‘lda suzadi, Oppoq bo‘yin cho‘zadi

Mashg’ulotga faol qatnashgan bolalar rahbatlantiriladi.

Bolalar bilimini tekshirish va mustahkamlash uchun savollar :

Bugun qaysi tovush bilan tanishdik?

U qanday tovush ekan?

Bu tovushni nima qilamiz?

Biz tovushlarni nima uchun o‘rganamiz? Qaysi tovushlar unli tovushlarga kiradi?

Tovushda organlarning ahamiyati

Muallif: Babayeva D.R. 

mavzular

manba