Hujayra haqida kurs ishi

Hujayra haqida kurs ishi. Hujayra hayotning tuzilma va funksional birligidir. Hujayra (grekcha-cytos yoki lotincha-cellula) so’zini birinchi bor Robert Guk 1665 yilda qo’llagan. Biologiya fanining asosiy yutuqlaridan bo’lgan hujayra nazariyasi 1839 y. M.Shleyden va T.Shvann tomonidan yaratilgan