Agrоkimyoviy tekshirish materiallaridan foydalanish

Agrоkimyo fanining asоsiy perdmeti — bu o‘simlik, tuprоq va o‘g‘itlar hamda ular оrasidagi o‘zarо ta’sir munоsabatlarini o‘rganishdir.