Аксонометрик проекциялар

Turli hildagi buyumlarni yaqqol tasvirlarini chizish uchun qo‘laniladi DSt 2.317-69 nazarda tutadi: To‘g‘ri burchakli aksonometrik proeksiyalar Izometrik proeksiya To‘g‘ri burchakli dimetrik proeksiya Qiyshiq burchakli aksonometrik proeksiyalar Frontal izometrik proeksiya Gorizontal izometrik proeksiya Frontal dimetrik proeksiya