Болаларда учрайдиган бронхиал астма

Болаларда учрайдиган бронхиал астманинг таркалиши. — Бронхиал астманинг этиологияси ва патогенези. — Аллергик респиратор касалликларнинг классификацияси. — Бронхиал астманинг клиникаси. — Бронхиал астманинг асоратлари. — Бронхиал астмани даволаш принциплари.