Byudjet tashkilotlarida moliyaviy natijalar hisobi

Byudjet tashkilotlarining umumiy majburiyatlari summasi uning barcha aktivlari (nomoliyaviy aktivlar, moliyaviy aktivlar va debetorlari ) umumiy summasidan ortib ketganligini bildiradi.