Чизма геометрия фани бўйича” “Текисликнинг берилиши ва проекциялари

Ortogonal proyeksiyalarda tekislikning fazodagi vaziyati uni berilishini ta’minlovchi elementlarning proyeksiyalari orqali aniqlanadi.