Davlat va huquq nazariyasi xaqida asosiy tushunchalar

Davlat va huquq nazariyasi davlat va huquqning ayrim jihatlariga tegishli bo’lgan qandaydir alohida ijtimoiy qonuniyatlarni emas, balki aynan uyg’un birlikda olingan shu qonuniyatlar butun tazimini eng umumiy va mavhum ko’rinishda o’z doirasiga kiritadi, ya’ni o’rganadi. Shunday qilib, u barcha davlat-huquq hodisalari va jarayonlari uchun umumiy qonuniyatlarni o’rganadi, davlat va huquqni yahlit ijtimoiy institut sifatida qarab chiqadi