“Gap va uning tasnifi”

Alîqa-aralashuv vîsitalarning eng kichik birligi gapdir. Gap nutq birligi sanaladi.Tilshunîslikda gapga nisbatan juda ko`p ta’riflar bårilgan. Gapni gap qilib turuvchi uchta asîsiy bålgi mavjud: Har qanday gap ma’lum bir îb’åktiv bîrliqni ifrdalashi nuqtai nazardan nisbiy tugallikka ega.