Geometrik yasashlar

Chizma qurollari yordamida geometrik masalalarni grafik usulda yechish.