Ижтимоий-иқтисодий тизимлар ва мулкчилик муносабатлари

Ижтимоий-иқтисодий таракқиёт босқичлари ва уларни билишга бўлган турлича ёндашувлар. Иктисодий тизимлар ва уларнинг турли моделлари. Мулкчилик муносабатларининг моҳияти ва иқтисодий мазмуни. Мулк объектлари ва субъектлари. Мулкчиликнинг турли шакллари ва уларнинг иқтисодий мазмуни. Ўзбекистонда мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш мақсади, йўллари ва усулларилар ҳақида айтиб ўтилган.