Ilmiy dunyoqarashni shakllantirish va o’quvchilarni aqliy tarbiyalash

Kishilarning olam va uning o’zgarishi, rivojlanishi haqidagi ilmiy, falsafiy, siyosiy, huquqiy, axloqiy, estetik, diniy va hokazo qarashlari va tasavvurlari majmuasidir. Dunyoqarash – bu olam haqidagi yaxlit umumlashtirilgan bilimlar to’plami.