Ишлаб чиқариш жараёнлари санитарияси ва гигиенаси

ishchilаrgа zаrаrli ishlаb chiqаrish оmillаrini tа’sirini оldini оluvchi vоsitаlаr, sаnitаr-tехnik, gigiеnik vа tаshkiliy tаdbirlаr sistеmаsidir.