Мафкуравий иммунитетни шакллантириш зарурияти

Yashab qolish uchun muttasil kurashish,zo’ravonlik ko’rsatish degan fikrni oqlovcho filmlar miqdori keskin oshmoqda.