Нерв тизими

Презентацияда нерв тизимининг турли бўлимларинин тараққиёт манбалари ва гистогенези хақида тушунча берилади; орқа миянинг тузилиши, кулранг моддаси ядроларини тавсифлаш учун маълумот; бош мия ярим шарлари пўстлоғининг цито- ва миелоархитектоникаси, пўстлоқнинг структур-функционал бирлиги – модулни тавсифлаш учун маълумот; миячанинг тузилиши ва унинг пўстлоғидаги нейронлараро алоқаларни ёритилади; сезувчи ганглийларнинг тузилиш тамойилларини тушунтирилади; вегетатив нерв тизими морфологиясини кўриб чиқилади; нерв тизимининг тузилиши ва функцияси хақидаги билимларни клиник амалиёт учун аҳамиятини тушунтирилади.