O’lchash vositalarining metrologik tadbirlarga tortilishi.


O’Vning turini tasdiqlash — bu metrologiya bo’yicha Milliy organ qarori bilan o’lchash vositasi turini mamlakat territoriyasida qo’llanilishini qonuniy tan olinishidir. O’V ning turi deganda, bir maqsad uchun mo’ljallangan, bir ish tamoyiliga va bir hil konstrukciyaga va yagona texnik hujjatga ega bo’lgan o’lchash vositalari kompleksi tushuniladi.