Ona tili va adabiyot

Predmetning nomini bildirib, grammatik son, egalik va kelishik ma’nolarini ifodalaydigan so’zlar ot deyiladi. Otlar kim?nima? kimlar? nimalar? so’roqlandan biriga javob bo’ladi.Otlar ma‘no xususiyatlariga ko’ra turlicha.