ОРГАНИК РЕАКЦИЯЛАРНИНГ ТАСНИФИ. РАДИКАЛ ЎРИН ОЛИШ (SR), ЭЛЕКТРОФИЛ БИРИКИШ ВА ЎРИН ОЛИШ РЕАКЦИЯЛАР

Такдимотда органик реакцияларнинг турлари, органик бирикмаларнинг реакцион кобилияти, реакция механизми, туйинган углеводороларнинг реакцион кобилияти, радикал урин олиш реакциялари, туйинмаган углеводородларнинг реакцион кобилияти тугрисида маълумотлар курсатилган булиб, такдимот Олий укув юртларининг талабалари учун мулжалланган ва «Биоорганик кимё» фанини чукур узлаштиришда ёрдам беради.