O’zbekistonda yoshlarning ish bilan bandligini oshirishda davlat siyosatining o’rni.

Иқтисодиёт ва ижтимоий сиёсат,