O’zbeklar shajarasi va avlod-ajdodlar muammosi

Hozirgi O’zbekiston hududida yashagan ibtidoiy aholining antropologik jihatdan yevropoid irqining janubiy yoki O’rta Yer dengizi pushtiga yaqin ekanligi isbotlangan.