Талап ҳәм усыныс теориясы. Базар теңсалмақлылығы

Классик экономистлериниң экономикалық теңсалмақлылық теориясы белгилери ҳақида ёзилган