Токарлик ишлов бериш

Металларга ишлов беришнинг кенг тарқалган турларидан бири токарлик ишлов беришдир. Токарлик ишлов беришга ўз ўқи атрофида айланувчи деталлар жалб этилади. Бундай деталлар турларига: валлар, дисклар, ўқлар, бармоқлар, цапфалар, фланецлар, халқалар, гайкалар, муфталар ва бошқа майда деталлар киради.