Абдулла Қаххор ижоди

Оглавление/Munadarija

Reja

1. Абдулла Қаххор хаёт ва ижод йули.

2. «Сароб»нинг машаккатли кисмати.

3. Каххор хикоячилик мактаби.

4. Адиб комедиялари ва киссалари.

Абдулла Қаххор haqida Qisqacha

Мохир хикоянавис ёзувчви ва узбек адабиётининг атокли намоёндаси Абдулла Қаххор 1907 йил 17 сентябрда Куконнинг кумир бозори махалласида темирчи оиласида тугилди. Ёзувчи бу хакда уз таржимаи холида шундай ёзган: (Мен 1907 йил кузда чоршанба кун 17 сентябрда Куконнинг кумир бозори махалласида тугилганман. Отам темирчи эди. Унинг болалиги Кукон атрофидаги яйпан, кудаш, Буайда, Олкор, Оккургон сингари кишлокларда утади.

Абдулла Қаххор дастлаб Бувайдадаги эски мактабда укийди, кейин Оккургондаги жадид мактабида, Кукондаги интернатда 1922-24 йиллар мобайнида эса Куконда очилган укитувчилар атайёрлайдиган техникумда тахсил олади. У 1926 йилда СамДУ нинг тайёрлов факультетини битиради ва 1930 йилга кадар Урто Осиё давлат университетининг педагогика факультетида укийди.

Умри давомида баракали ижод килди, «Кизил Узбекистон», «Муштум», «Хотин кизлар» газетаси «Янги йул»да  «Ниш», «Норин шилпик», «Мавлоно куфур», «Гулу ёр», «Эркабой», «Э-бой» имзолари билан катнашиб турган, Чеховни узига устоз деб билган. А.Каххор 1968 йил 25 майда Москвада вафот этди.

Абдулла Қаххор 1907 йилнинг 17 сентябрида хозирги Хужанд вилоятининг Аш туманидаги кишлоклардан бирида тугилган. Унинг отаси Абдукаххор темирчи уста булган. Абдулла 10 ёшга кирганда Бувайдадаги эски мактабга укишга киради, лекин куп утмай оила Оккургонга кучади.

Оккургон мактабида Мухаммаджон корининг кулига тушади. 1917 йил А.Каххор оиласи Куконга кучиб утади. Бу ерда А.А.Каххор янги очилган «Истикбол» мактабига киради.  Куп утмай интернатга айлантирилади. Интернатда укиб юрган кезларидаёк А.Каххор шахарнинг ижтимоий-сиёсий хаётида фаол катнашади. 1922-24 йиллари Абдулла адабиётга кизика бошлайди. Бу йиллари у Кукон педтехникумида укиди.

1923 йилнинг декабр ойида «Муштум» журналида А.Каххорнинг биринчи фелъетони босилди. Шундан кейин у Республика матбуотида «Гулёр», «Ялангоёк», «Норин шилпик», «Мавлон куфур», «Ниш» каби тахаллуслар билан тез-тез фелъетонлар, хажвий шеърлар, хикоялар эълон кила бошлади. 1925 йили «Кизил Узбекистон» газетаси рахбарияти уни Тошкентга ишга таклдиф этди.

А.Қаххорнинг биринчи дунё юзини курган биринчи китобини 1932 йили босилиб чиккан. «Кишлок хукм остида» деган кисса. Шундан сунг унинг «Олам яшаради»