Биологик улим,унинг сабаблари,механизми, диагностикаси, улимдан сунги узгаришлар ва уларнинг ахамияти

Биологик улим — бу, организм фаолиятининг кайта тикланмайдиган холати булиб, хар кандай тирик мавжудот мавжудлигининг энг сунги боскичи демакдир. Биологик улим тушунчаси хозирги вактда куйидаги 3 та максадда кулланилмокда: