Тупроқнинг агрофизикавий хусусиятлари ва уларнинг деҳқончиликдаги аҳамияти

Капилляр ғоваклик ўсимликни сув билан, нокапилляр ғоваклик асосан хаво билан таъминлайди. Тупроқ қатламининг тузилиши муҳим унумдорлик кўрсаткичи ҳисобланади. Ғовакликлар ҳажмининг нисбати унинг сув ўтказувчанлигига, сувни кўтариш қобилиятига, нам сиғимига, намликни буғланишига тупроқда ҳавони алмашинишига ва микроолам фаолиятига таъсир этади. Тупроқ қатлами тузилишини ўзгартириб аэроб ва анаэроб микромавжудотлар фаолиятига таъсир этиш мумкин. Хусусан, аэроблик кучайса органик моддалар минераллашади, анаэроблик кучайса органик моддаларни парчаланиши секинлашади.