Bozor iqtisodiyotiga o`tishning o`zbek mo`delini qaror topdirish

O’zbekistonda qabul qilingan, <<o’zbek modeli>> deb nom olgan, ijtimoiy yo’naltirgan erkin bozor iqtisodiyotiga o’tishning iqtisodni mafkuradan xoli etish, uning siyosatdan ustunligini ta’minlash, davlatning bosh islohatchi vazifasini bajarishi, qonun ustuvorligiga erishish, kuchli ijtimoiy siyosat yurutish, islohatlarni bosqichma-bosqich va izchil amalga oshirish kabi mashhur besh tamoyilga asoslangan o’ziga xos yo’li – bularning barchasi, ayniqsa 2008-yilda boshlangan va hanuz davom etayotgan jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi davrida o’zining nechog’lik to’g’ri ekanligini isbotladi.