ДНК клонларини яратиш услублари

Курс иши ҳакида

ДНК клонлари ни яратиш услублари. Ушбу курс ишида хозирги кунда ген мухандистлигида ДНК клонларини яратиш, рекомбинант олиш энг илғор, истиқболли соҳа сифатида диққатга сазоворлиги кўрсатилган.

Режа

КИРИШ
1-БОБ АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ
1.1. Ген мухандистлигида ДНК клонларини яратилиши
1.2. Ген муҳандислигининг ривожланиш тарихи
1.3. Ген инженериясида ген клонларини яратиш муаммоси
II-БОБ ДНК КЛОНЛАРИНИ ЯРАТИШДАГИ
ТАДҚИҚОДЛАРНИНГ МАНБАЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ
2.1. Рекомбинант ДНК олиш технологияси ҳақида умумий
тушунча
2.2. Рекомбинант ДНК олиш технологиясида
фойдаланиладиган фермент тизимлари
2.3. ДНК клонлари яратишда қўлланиладиган плазмида,
фаг векторлари, транспазонлар
2.4.Ген мухандислиги ва ДНК клонлашда қўлланиладиган
баъзи бир рестриктазалар тавсифи
2.5 Вектор система яратиш шартлари
2.6 Рекомбинант ДНК олиш усуллари
2.7 Трансформация ва танланиш жараѐни
2.8 Генлар банкини яратиш ва алоҳида генларни ажратиш
технологияси

ХУЛОСА
АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

КИРИШ

Мавзунинг долзарблиги. Хозирги кунда ген мухандистлигида ДНК
клонларини яратиш, рекомбинант ДНК олиш энг илғор, истиқболли соҳа сифатида диққатга сазовордир.

Аниқланишича ХХI аср бошида дунѐ ахолисининг сони 5 млрд бўлган
бўлса, ХХI асрнинг охирига бориб бу кўрсатлич ошиб 10 миллардга етиши кутилмоқда. Ривожланиб боргани сари инсон эхтиѐжлари ошиб бормокда. Бу эҳтиѐжларни қондириш учун классик технологияларнинг қуввати етишмайди. Чунки ахолини озиқ-овқат ва кийим-кечак, энегия билан таъминлаш, кўпгина касалликларни аниқлаш, даволаш муаммолари долзарблашиб бормоқда. Эҳтиѐжларнинг кўпчилигини янги биотехнологияларни қўлланиш натижасида қондириш мумкин. Масалан, қанд касаллигини даволаш учун ген инженерияси, генларни клонлаш усули билан одам инсулинини ишлаб чикариш, тупрокда ва сувда захарли пестицид
колдикдарини парчалайдиган микроорганизмлар яратиш, атмосфера азотини ўзлаштирувчи генларни кўчириб ўтказиб тупроқни азотли ўғитлар билан бойитиш, зарарли ҳашаротларга ва патоген (касаллик чақирувчи) микроорганизмларга чидамли, экологияни асровчи трансген ўсимлик навларини яратиш, серсут, гўштдор қорамол зотларини кўпайтириш ўзининг дастлабки самараларини бермокда. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг институтларида ген ва ҳужайра инженериясига асосланган муаммолар тадқиқ килинмокда. ДНК.

Юклаб олиш

Юклаб олиш учун “Yuklab olish” тугмасини босинг!