Ibtidoiy jamiyat tuzumida moddiy madaniyat

Ibtidoiy jamiyat tuzumida moddiy madaniyat. Ushbu qo’llanmada arxaik madaniyatning ayrim ko‘rinishlari bo‘lish, fikrlash tarzi, fe’l-atvori, haqida fikr yuritiladi.