XIX asr oxiri XX asr boshlarida Buxoro amirligida ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, yosh buxoroliklar faoliyati


XIX asr oxiri XX asr boshlarida Buxoro amirligi da ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, yosh buxoroliklar faoliyati . Jadidlarning boy tarixiy merosida milliy g’oya va mil¬liy mafkura alohida o’rin tutadi.Previous articleItaliya ilk va yuqori uyg’onish davri san’ati
Next articleMahmudxo’ja Behbudiyning ijtimoiy-siyosiy va ilmiy faoliyati