XIX asr oxiri XX asr boshlarida Buxoro amirligida ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, yosh buxoroliklar faoliyati

XIX asr oxiri XX asr boshlarida Buxoro amirligi da ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, yosh buxoroliklar faoliyati . Jadidlarning boy tarixiy merosida milliy g’oya va mil¬liy mafkura alohida o’rin tutadi.