XVI-XIX asrlarda xonliklarda tashqi siyosat

XVI-XIX asrlarda xonliklarda tashqi siyosat. Mazkur kurs ishida yaqin tariximizning fojiali davri, ya’ni mustamlakachilik tartiblari o’rnatilishi o’z ifodasini topganligi, XIX asr o’rtalariga kelib Turkiston sarxadidagi uch davlat — Qo’kon xonligi, Xiva xonligi va Buxoro amirligining ancha zaiflashib qolganligi, boshqaruv usulining zamonga mos kelmagani va oxir-oqibatda chor Rossiyasi Vatanimizni shavqatsizlarcha istilo qilganligi haqida hikoya qilingan.