XVIII asr oxirlaridagi Buyuk fransuz burjua revolyusiyasi

XVIII asr oxirlaridagi Buyuk fransuz burjua revolyusiyasi . XVIII asr fransuz inqilobida din va madaniyat masalalarining kam o’rganilgan tomonlarini, hamda unga bildirilgan siyosiy munosabatni yoritib berishdan iboratdir. Uni bugungi kunda jamiyatning turli sohalarida amalga oshirilayotgan isloxotlar bilan taqqoslab, ularning o’xshash tomonlarini, vorisiylik an’analarini ko’zdan kechirib chiqish va imkon darajasida yoritib berishni ko’zlaydi.