Boshqarishda axborot va kommunikatsiya

Axborot tizimiga katta e’tibor berilgan. Boshqarishda imkoniyatlar ko’rsatilgan.