Гиодезия фани ва унинг халк хужалигидаги ахамияти

Халк хужалигидаги хар хил масалаларни ечиш максадида Ер сиртидаги улчамлар, улар натижаларини ишлаб чикиш, план, карта ва профалар тузиш оркали Ернинг сирти унинг шакли ва улчамлари урганиб чикилади.