Maktabda tarix o’qitishning dolzarb muammolari.

Tanlangan mavzu doirasida olib borilgan tadqiqotlarning mazmun va mohiyatidan kelib chiqqaan holda, ularni bir necha guruhlarga ajratish mumkin. Tarix fanini nazariy amaliy masalalariga milliy o’zlikni anglashga katta e’tibor berilishi, mustaqillik davrining o’ziga xos xususiyati bo’ldi.