O‘zlashma antroponimlarning lug‘aviy-ma’noviy xususiyatlari

Onomastika – tildagi atoqli otlar tizimini o‘rganuvchi soha – o‘zbek tilshunosligining jadal rivojlangan ilmiy yo‘nalishlaridan biridir.