Тор чаноклар

Ушбу такдимотда замонавий акушерликда тор чанок билан диагноз куйилган хомиладор аёлларни тугрук жараёнини олиб бориш тула тукис ёритилган. Такдимотда акушерлик жараёнлари хозирги замон услублари, махаллий протоколлардан фойдаланилган. Келтирилган слайдлар расмлар билан бойитилган.