Turli janrdagi badiiy asar ustida ishlash

Aqli zaif o‘quvchilarni ovoz bilan va ovozsiz (ichida) o‘qishga o‘ratish yo‘llari