Boshqarishda axborot va kommunikatsiya

Axborot bu – ma’lumot va xabarlar to’plami bo’lib, mazmunan, yangilik unsurlariga ega bo’ladi va boshqaruv vazifalarini hal etish uchun o’ta zarurdir