Дисфагия ва ошкозон диспепсияси. Гастрит ва яра касаллигини замонавий даволаш усуллари. Умумий амалиет врачи тактикаси

Висцерал огриклар ичи буш аъзолар учун хос булиб, силлик мушаклар спазми натижасида келиб чикади. Бундай огриклар спастик ёки санчувчан характерда булиб, иррадиация билан кечувчи хусусиятга эга. Беморлар огрикни купинча уткир булмаган, кориннинг урта чизигида диффуз таркалган ёки ошкозоннинг таранглашиши, тулишиши каби сезгилар билан ифодалайдилар. Баъзан а ник локализацияни курсата олмайдилар. Иссик ёки антиспастик препаратлар огрикни сусайтиради.