Электромагнит майдонлар ва тўлқинлар

ЭЛЕКТРОМАГНИТ МАЙДОН (ЭММ) – материянинг ўзига хос кўриниши бўлиб, ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлган ва шартли равишда бир бирини юзага келтирувчи электр ва магнит майдонлари мажмуасидир. ЭММ нинг таркибий қисми – фотонлардир. Фотон доимо фақат харакат холатида бўлади. Унинг харакат тезлиги вакуумда Модда (жисмлар) эса хеч қачон бундай тезликка эриша олмайди, чунки унинг массаси бунда чексиз катта миқдорга эга бўлар эди.