Эритмалар. эритмалар назарияси.

Булажак шифокор эритмаларнинг хоссаларини, уларни умумий тавсифини билиши керак, чунки у узининг иш фаолиятида эритмалар билан тез-тез ишлайди. Эритмаларга оддий ичимлик суви, суюк холатдаги доривор моддалар, хар хил клиник лабораторияларда ишлатиладиган турли моддаларнинг эритмалари киради. Одам организмдаги – сийдик, кон, лимфа, тукима суюклиги ва бошкаларнинг барчаси эритмалар булиб хисобланади.