Guller ha’m dekarativ o’simlikler menen a’tirap, xana kiriw jaylard’ bezew. Gulyora tuqimgtrshilgi ҳақида ёзилган.

Guller ha’m dekarativ o’simlikler menen a’tirap, xana kiriw jaylard’ bezew. Gulyora tuqimgtrshilgi» ҳақида ёзилган