Guller ha’m dekarativ o’simlikler menen a’tirap, xana kiriw jaylard’ bezew. Gulyora tuqimgtrshilgi ҳақида ёзилган.

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Guller ha’m dekarativ o’simlikler menen a’tirap, xana kiriw jaylard’ bezew. Gulyora tuqimgtrshilgi» ҳақида ёзилган