Hikoya janridan asarni o`qish mеtodikasi. Shе’riy nutqning xususiyatlari, Masal janridagi asarlarni o`qish mеtodikasi. Ilmiy-ommabop asarlarni o`qish mеtodikasi

Boshlangich sinflarda badiiy asar turlaridan hikoya, she’r, ertak, masal, maqol va topishmoqlar amaliy ravishda o’rganiladi.