Иқтисодий география фанининг предмети, методи ва вазифалари

Иктисодий география фанининг предмети ва объекти ҳақида