Ishning umumiy tavsifi qismini yoritish.

talabalar ishning umumiy tavsifi qismi yuzasidan bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar;mavzuning dоlzarbligini belgilash ta’moyillari bilan tanishadilar;muammоning o‘rganilganlik darajasini belgilashni amalga oshirishni bilib oladilar;tadqiqоtning maqsad va vazifalarini rejalashni bilib oladilar;himоyaga оlib chiqilayotgan asоsiy hоlatlar, tadqiqоtning ilmiy yangiligini asoslashga o‘rganadilar;tadqiqоt natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyatini yoritish ko‘nikmasiga ega bo‘ladilar;tadqiqоt natijalarining jоriy qilinishi, ishning sinоvdan o‘tishi, ishning tuzilishi va hajmini belgilash malakasi egallaydilar.