Jadidchilik harakati nomoyondalari va ularning faoliyati


Jadid arabcha so’z bo’lib yangi degan ma’noni bildiradi