Jadidchilik harakatining madaniy taraqqiyotdagi o’rni

O’zbekiston Respublikasining mustaqillik davriga o’tishi ulkan tarixiy voqyea bo’ldi. Asrlar davomida xalqimiz orzu qilib kelgan niyatlar amalga osha boshladi. «Awalgi yakkahokimlik tuzumining illatlari qat’iyan tugatilmoqda. Ko’ppartiyaviylik, g’oyalar va fikrlarning xilma-xilligiga toqat qilish real voqyelikka aylanmokda.