Jarayonlar tadqiqoti va optimal boshqarish fanining predmeti va rivojlanish tarixi

Ishlab chiqarishni optimal boshqarishda jarayonlar tadqiqoti fanining ro’li. Jarayonlar tadqiqotining asosiy bosqichlari va matematik modellashtirishning prinsiplari haqidagi ma’lumotlar keltirilgan.