Korrelyatsiya koeffitsiyenti va uning mohiyati

Korrelyatsiya — “bog’lanish” degan manoni anglatadi. Tasodifiy miqdorlar orasidagi sifatiy bog’lanishga ham korrelyatsiya deyiladi